Home

Eu kommisjonen oppgaver

EUs Institusjoner - hvem gjør hva? iEurop

 1. Kommisjonen er EUs «regjering». Den har enerett til å foreslå ny EU-lovgivning. Som oftest trenger kommisjonen simpelt flertall for å ta en beslutning, men så langt det er mulig ønskes det enstemmighet. Kommisjonen har også ansvar for å passe på at medlemslandene følger de regler man har blitt enig om i fellesskap
 2. Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er en av Den europeiske unions institusjoner. Den består av en kommissær for hvert medlemsland, og ledes av en president.Kommisjonen velges av Europaparlamentet og utnevnes av Det europeiske råd (stats- og regjeringssjefene)
 3. EUs oppgaver. EU har fått stadig flere arbeidsoppgaver innenfor alle tenkelige politikkområder. Det er riktigere å spørre seg i hvor stor grad en sak er et EU-anliggende heller en om det er det. Det finnes EU-oppgaver innenfor alt fra landbruk og miljø, til utenriks- og justispolitikk
 4. EU-kommisjonen legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene heldt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994
 5. Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, talte i Europaparlamentet i Strasbourg 13.september om EUs viktigste oppgaver det kommende året. Foto: European Union 2017 13. september holdt Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker sin årlige State of the European Union-tale for Europaparlamentet i Strasbourg

Rådet for Den europeiske union (noen ganger bare kalt Rådet, i media også kjent som Unionsrådet eller Ministerrådet) er medlemslandenes organ i EU.Det består av 27 fagministre, én fra hvert av EUs medlemsland.Hvilke ministre som møter, avhenger av sakstypen. Rådet deler lovgivningsmakten med Europaparlamentet.Rådets ledelse, formannskapet, rullerer mellom EU-landene, med skifte hver. Europakommisjonen (EU-kommisjonen) Det utøvende organet i EU. Europakommisjonen forbereder lover og saker til Det europeiske rådet, Europaparlamentet og Ministerrådet Kommisjonspresidenten blir valgt av Det europeiske rådet. EU-domstolen: Den dømmende makt innenfor EUs rettsområde, avgjør tvistemålssaker som gjelder regelverket i EU

Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet

EU-kommisjonen legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 Besøksadresse: Klingenberggaten 7a, 5. etasje, 0161 Oslo Postadresse: Pb 1643 Vika, 0119 OSLO +47 22 83 35 83 delegation-norway@eeas.europa.eu

EU-kommisjonen feller knusende dom over den norske trygdesaken. Både EU-kommisjonen og ESA legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 EU-kommisjonen har lagt fram sitt første Nye oppgaver for ELA. ELA skal sikre at «enkeltpersoner og arbeidsgivere kan nyte godt av et rettferdig og effektivt indre marked». Det skal skje blant annet gjennom felles inspeksjoner og gjennom mekling mellom arbeidstilsyn i forskjellige land Slik virker EU 3 Hva er EU? Den europeiske union (EU) er et unikt samarbeid som oppstod etter annen verdenskrig med ett hovedmål: å hindre at europeiske stater igjen skulle gå til krig mot hverandre. I over et halvt århundre har EU sikret fred og velstand i Europa, og i 2012 ble EU tildelt Nobels fredspris. EU har innført et indre marked ute Kommisjonen la i mai 2018 fram en handlingsplan for trafikksikkerhet som beskriver åtte mål som sammen skal bidra til økt trafikksikkerhet i EU. Planen samsvarer godt med norsk lovgivning og praksis, og Norge har god erfaring med denne systematiske måten å arbeide med trafikksikkerhet på, blant annet gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei EU-kommisjonen legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. 20201028 142849 20201028142845. NTB . Også overvåkningsorganet Esa legger til grunn en annen tolkning enn norske myndigheter og støtter Nav-utvalgets konklusjon, skriver Rett24

Europakommisjonen - Wikipedi

Grønn EU-visjon: Mange tiltak, mye uavklart. EU-kommisjonen vil gjøre EU klimanøytral innen 2050. Med sin «European Green Deal» foreslår kommisjonen et stort antall tiltak som skal gjøre det ambisiøse målet mulig - men den bestemmer ikke over alt dette alene Oppgaver, saksbehandling og maler for kontrollkommisjonene Veileder og maler for klagebehandling, Kommisjonen bør dele ut brosjyren Rettssikkerhet ved tvang til alle pasienter ved institusjonen, og for øvrig sørge for at brosjyren er tilgjengelig ved institusjonen Europakommisjonen har enerett til å foreslå EU-lovgivning. Før forslag fremmes vil Kommisjonen ha konsultert bredt med berørte instanser og parter. Kommisjonen har ansvaret for gjennomføring av rettsakter, budsjett og program som EP og Rådet har vedtatt. Kommisjonen skal overvåke at EUs traktater og regelverket ellers blir etterlevd EU-kommisjonen legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene heldt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Også overvåkningsorganet Esa legger til grunn en annen tolkning enn norske myndigheter og støtter Nav-utvalgets konklusjon, skriver Rett24

Enten får EU-kommisjonen myndighet, eller så får de det ikke. Av regjeringens eget saksfremlegg (Prop 101 LS) fremgår at departementet mener at EUs fjerde jernbanepakke vil innebære myndighetsoverføring til EU-kommisjonen EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune 11. mars 2019 11. mars 2019 by eufunding Europeisk satsing på sirkulær økonomi Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen EU-kommisjonen foreslår tre fargekoder. Det er bare rød som eventuelt skal utløse karantene. Regionnivå: Det oppfordres til at alle land leverer tall på regionnivå, så eventuelle råd kan. EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-forordningen i asylsaker. EU-sjef Ursula von der Leyen sier hun vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem - Norge støtter en fortsatt felleseuropeisk innsats for å utvikle nye teknologiske løsninger for å nå målet om en grønn og digital transportsektor. I dag utsettes altfor mange mennesker av for dårlig luftkvalitet og støyforurensning i byområdene. Derfor foreslår vi at den kommende mobilitetsstrategien til EU-kommisjonen inkluderer et nytt mål - et nullvekstmål for private.

EU-kommisjonen legger frem den nye strategien i desember. Tidligere i høst sendte Norge et høringssvar om strategien. Nå følger man opp med et brev til transportkommissær Adina Valean. annonse - Norge leder an når det gjelder grønne og smarte transportløsninger på det maritime området EU-kommisjonen foreslår et direktiv om minstelønn som kan svekke den norske og nordiske arbeidslivsmodellen. - Vi vil ikke ha lover som regulerer lønnsfastsettelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Forslaget til direktiv ble lagt fram av Europakommisjonen i forrige uke Derfor foreslår vi at den kommende mobilitetsstrategien til EU-kommisjonen inkluderer et nytt mål: nullvekst for private bilreiser i europeiske byområder, sier Hareide. Etter planen legger kommisjonen fram den nye strategien i desember EU-kommisjonen har publisert et arbeidsdokument fra kommisjonens stab som oppsummerer resultatene av en evaluering av statsstøttereglene vedtatt som en del av moderniseringspakken for statsstøtte. Evalueringen konkluderer med at overordnet sett er statsstøttekontrollsystemet og reglene egnet for formålet EU-kommisjonen jobber i disse dager med å oppdatere og forbedre dagens Euro 6 / VI-standarder. Arbeidet er ventet ferdigstilt mot slutten av 2021. -Gjennom våre kontakter og samarbeidspartnere i EU følger vi nøye med på arbeidet, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening. Han forteller at EUs mål både er å forbedre dagens standarder [

Første private 5G-nettverk i drift på tysk testfabrikk - Tu

Den Norske Atlanterhavskomite - EUs oppgaver og hvordan de

EU-kommisjonen sier at den nordiske modellen med kollektive forhandlinger ikke utfordres av forslaget til et nytt direktiv om minstelønn. Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier til FriFagbevegelse at lovfestet minstelønn er helt uaktuelt i Norge. - Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, sier hun Den nye EU-kommisjonen skulle etter planen vært godkjent denne uka og tiltre sine nye oppgaver 1. november. Det kan holde hardt fordi nå har tre av kandidatene fått tommelen ned av Europaparlamentet som skal godkjenne hver enkelt og hele kollegiet samlet Byrået skal overvåke markedet og komme med anbefalinger til EU-kommisjonen. ACER skal også samordne etterforskning der byrået mener EU-regler er brutt. ACER kan kreve informasjon utlevert og kan, med enkelte unntak, pålegge reguleringsmyndighetene i landene å iverksette etterforskning (artikkel 12 (c), jf. artikkel 16(4) i direktiv 1227/2011 om integritet og innsyn i engrosmarkedet for.

EU-kommisjonen: Feil i trygdesaken siden 1994 - Innenrik

EU-kommisjonen vil opprette et felles arbeidstilsyn for å holde europeiske bedrifter i ørene. Det felleseuropeiske arbeidstilsynet ble først foreslått av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker da han holdt sin tale om unionens tilstand i fjor høst. Nå følger EU-kommisjonen opp med et for EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-forordningen i asylsaker NTB. 16.09.2020. Alvorlig trafikkulykke i Møre og Romsdal. IMF anslår norsk BNP-fall på 2,8 prosent i år. EU-kommisjonen derimot synest å meine at artikkel 21 berre gjev rett til ytingar i to spesifikke situasjonar, nemleg om ein borgar ønskjer å flytte bustad til eit anna medlemsland, eller om ein. EU-kommisjonen vil ha felles arbeidstilsyn EU-kommisjonen vil opprette et felles arbeidstilsyn for å holde europeiske bedrifter i ørene. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker varslet allerede i fjor at han ønsket et felleseuropeisk arbeidstilsyn EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-forordningen i asylsaker. Om en uke kommer EU-kommisjonen med et nytt forslag til migrasjonspakt. Her demonstrerer migranter på øya Lesvos etter brannene i Moria-leiren. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB Foto: NTB scanpix

EU-kommisjonen vil opprette et felles arbeidstilsyn for å holde europeiske bedrifter i ørene eu/eØs-programmet offentlig sektor Mellomledere og saksbehandlere i kommunene, fylkeskommunene og i staten samt ved universitetetene, høyskolene og andre forskningsinstitusjoner har erfart at EU/EØS-relaterte oppgaver utgjør en ressursmessig utfordring i det daglige arbeidet Hvis de fleste oppgaver løses som Haster/Viktig kan det fort oppstå en flaskehals i systemet, oppgavene blir ikke utført og det er stor risiko for å bli rammet av stress. Det betyr kanskje at oppgavene må omfordeles, eller at dere bør bli flinkere til å planlegge og prioritere. La den enkelte gjennomføre øvelsen for sine egne oppgaver

Nav-skandalen EU-kommisjonen: Feil i trygdesaken siden 199

For EU er det bare vanskelig. EU-kommisjonen har gitt opp. Derfor har de i årevis strukket strikken med «solidaritet», nå altså tvungen solidaritet. Byrdefordeling. Den 1. juli i år overtok Tyskland det roterende formannskapet i EU. Fra før har de tyske Ursula von der Leyen som president for EU-kommisjonen EU-kommisjonen vil opprette et felles arbeidstilsyn for å holde europeiske bedrifter i ørene Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 14.03.2018 10:20 redigert 14.03.2018 10:36 Det felleseuropeiske arbeidstilsynet ble først foreslått av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker da han holdt sin tale om unionens tilstand i fjor høst EU-tilsynet skal blant annet legge til rette for felles inspeksjoner. * Det skal kunne tre inn og mekle i grensekryssende konflikter, for eksempel hvis et selskap setter i gang masseoppsigelser som rammer ansatte flere steder i Europa. EØS-relevant . EU-kommisjonen har satt stempelet «EØS-relevant» på forordningen

Den danske regjeringen skal prøve å lovfeste seg ut av problematikken med imamer som bruker sharia for å utøve sosial kontroll overfor kvinner, for eksempel ved shariaskilsmisser. En interessant sak vi skrev om i 2008, viser at EU ga grønt lys for bruk av sharia ved skilsmisser allerede for 12 år siden.. Sharia i Europa. EU-kommisjonen mente altså i fullt alvor at muslimske ektepar i. - Dette er verdikommisjonens oppgaver Verdikommisjonen må ikke bli en mini-inkvisisjon for KrF, mener en av Dagbladets lesere. Andre mener den bør jobbe for å skille kirke og stat, fremme. Offentlige myndigheter og andre som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, skal yte den bistand som er nødvendig for at kommisjonen kan utføre de oppgaver som fremgår av dens mandat. Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap EU-kommisjonen har godkjent bruk av legemiddelet Remdesivir i behandling av alvorlig syke covid-19-pasienter EU-kommisjonen tar rettslige skritt mot Storbritannia som følge av de britiske planene om å bryte deler av brexitavtalen. TAR GREP: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen (til høyre) bekrefter at EU tar rettslige skritt mot Storbritannia

Lars-Henrik Paarup Michelsen, Forfatter hos Energi og KlimaBakgrunn og erfaring – Rafal – Norskog

State of the European Union: Dette er EUs viktigste oppgaver

 1. EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-forordningen i asylsaker. EU-sjef Ursula von der Leyen vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem
 2. EU-sjef Ursula von der Leyen sier hun vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem, skriver NTB
 3. EU-kommisjonen tar rettslige skritt mot Storbritannia som følge av de britiske planene om å bryte deler av brexit-avtalen. Lederen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, tar av seg sin koronamaske for å redegjøre om at kommisjonen tar rettslige skritt mot Storbritannia for lovforslaget som ble vedtatt i Underhuset denne uken
 4. EU-kommisjonen ber Schengen-landene oppheve indre grensekontroll mandag. EUROPA: EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni
 5. Europakommisjonen vil gjøre målet om et klimanøytralt EU innen 2050 juridisk bindende, og har lagt fram et høringsutkast til en ny klimalov. Kommisjonen skal få myndighet til å evaluere hvorvidt utviklingen går i riktig retning og at medlemslandene når klimamålene, blant annet basert på de nasjonale energi- og klimaplanene og rapportering fra Det europeiske miljøbyrået (EEA.
 6. EU-kommisjonen vil erstatte den såkalte Dublin-avtalen i asylsaker med et nytt styringssystem med «sterk solidaritetsmekanisme». Det norske justisdepartementet gleder seg til å se hva.
 7. EU-kommisjonen sier den mangler viktig informasjon for å kunne avgjøre om fusjonen skal tillates. EU-kommisjonen. 30.08.2016. Apple får straffeskatt på 120 milliarder. EU-kommisjonen slår hardt ned på irske skattefordeler, som ga Apple 0,005 prosent skatt. Apple. 24.08.2016

EU-Kommisjonen planlegger å legge frem forslag til endringer i direktivene i første kvartal 2021. Endringene vil kunne skje ved en direkte bindende forordning. Endringene vil også være gjeldende for Norge selv om vi foreløpig ikke har gjennomført direktivert fra 2016. En oppsummering av norske svar er vedlagt i et regneark Høybråten har tidligere hatt flere tunge oppgaver innen politikk og administrasjon, både som stortingsrepresentant, arbeids- og sosialminister og helseminister, og direktør i Rikstrygdeverket. Han har også vært leder av Kristelig Folkeparti. Kommisjonen er ellers satt sammen av følgende personer: Professor Ivar Bjørklund, Troms

Rådet for Den europeiske union - Wikipedi

EU-kommisjonen ber om raske coronatiltak Flere EU-land opplever en verre pandemisituasjon nå enn i mars, og helsekommissæren ber om strakstiltak mot nye utbrudd. - GRUNN TIL ALVORLIG BEKYMRING: Helsekommissær Stella Kyriakides EU-kommisjonen gjentar trusselen om gjengjeldelse hvis USAs president Donald Trump ikke dropper sin plan om økt toll på europeiske biler. mandag 16. juli 2018 Google kan få ny kjempebot av EU Google risikerer å få en ny kjempebot av EU i nær fremtid, for brudd på konkurranselovene EU-kommisjonen ber medlemslandene forberede seg på distribusjon av en fremtidig covid-19-vaksine. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB EU-landene må gjøre seg klare til å distribuere en fremtidig coronavaksine og sørge for at den er tilgjengelig og at folk har råd til den, sier EU-kommisjonen

Kontrollkommisjonen skal etter eget initiativ kontrollere at de formelle kravene for alle tvangsinnleggelser er oppfylt i tråd med psykisk helsevernloven. Det vil si at innleggelsen er foretatt på riktig måte. Institusjonen som foretar tvangsinnleggelse skal derfor sende kommisjonen kopi av vedtak om videre undersøkelse eller tvungent psykisk helsevern og de dokumenter vedtaket bygger på EU-parlamentet godkjente ny kommisjon Som ventet godkjente EU-parlamentet den nye kommisjonen onsdag. Dermed kan Ursula von der Leyen ta fatt på sitt presidentskap ved månedsskiftet

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva er EU - NDL

 1. Her finner du alle saker som omhandler eu-kommisjonen. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter
 2. Kommisjonen mener Irland har gitt Apple en ulovlig skattefordel og ga i 2016 beskjed om at IT-giganten måtte betale 13 milliarder euro mer i skatt, et beløp som i dag tilsvarer rundt 144 milliarder kroner. Apple mener kravet innebar dobbeltbeskatning og fikk i juli medhold i underretten i EU-domstolen
 3. EU-kommisjonen mener også at britene har startet en prosess som vil føre til at gjennomføringen av avtalen blir hindret dersom lovforslaget blir vedtatt. Les på E24+ Norges Bank nærmer seg beslutning om digitale penger. Dette vet vi om prosessen så langt. Kan ende i EU-domstolen
 4. EU-kommisjonen vil gjøre EU klimanøytral innen 2050. Med sin European Green Deal foreslår kommisjonen et stort antall tiltak som skal gjøre det ambisiøse målet mulig - men den bestemmer ikke over alt dette alene. Grønn EU-visjon: Mange tiltak, mye uavklart
 5. EU-kommisjonen har sendt på høyring eit forslag om å endre (EU) 2015/61 (LCR-forordninga) for å ta høgde for overlappande bufferkrav i direktiv (EU) 2019/2162 (Covered Bond Directive, CBD). Desse endringane vil gjelde for kredittføretak som utstedar OMF. EU-kommisjonen ønskjer innspel på høyringa innan 24.november 2020
 6. EU-kommisjonen har tildelt 508 millioner euro i tilskudd til 75 prosjekter for å takle kreft, hjernerelaterte sykdommer, smittsomme sykdommer, komplekse kroniske tilstander, antimikrobiell resistens og andre viktige områder innen helseforskning. Disse prosjektene skal motta penger etter de offisielle underskriftene av tilskuddsavtaler i de kommende ukene
 7. EU-kommisjonen legger til grunn en tolkning av EØS-retten som innebærer at Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Også overvåkningsorganet Esa legger til grunn en annen tolkning enn norske myndigheter og støtter Nav-utvalgets konklusjon, skriver

Europakommisjonen (Kommisjonen) ønsket på denne bakgrunn å styrke tilliten til CE-merket ved å revidere ulike elementer i den nye metode, se Kommisjonens meddelelse 7. mai 2003 om en bedre anvendelse av nye metode og rådets resolusjon 10. november 2003 om Kommisjonens meddelelse EU-kommisjonen foreslo opprinnelig at gratis roaming skulle begrenses til 90 dager, men dette forslaget ble trukket tilbake etter at forbrukerorganisasjoner reagerte kraftig. Nå har EU-kommisjonen lagt fram et nytt forslag der tidsgrensen for bruk av mobildata i utlandet er fjernet

EU - Den europeiske union - Store norske leksiko

Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation). Rettsakten her gir en nærmere beskrivelse av innholdet i de forskjellige kontrollene som skal gjennomføres ved gjennomføring av grensekontrollen, jf EU-kommisjonen ønsker nå å stramme strikken vesentlig. Som definisjon av våtmark, skal «Ramsar definisjonen» benyttes. Det innebærer bl.a. at myr/torvmyr vil bli definert som våtmark, noe som er spesielt problematisk for de nordiske landene og f.eks. Irland Lær definisjonen av EU-kommisjonen. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene EU-kommisjonen i den store norsk bokmål samlingen EU-kommisjonen kunngjorde 6. mars 2013 at det hadde åpnet en etterforskning om den kypriotiske regjeringen 73 [] millioner Euro lån i desember 2012 og 31,3 millioner bidrag til en kapitalutvidelse i januar 2013 var i strid med EUS regler om statsstøtte

Informasjon om kommisjonen og dens oppgaver Publisert: 15. november 2013 Den rettsmedisinske kommisjon er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel i straffeprosessloven § 146 , og ledes med virkning fra 1. april 2017 av overlege, spes. i psykiatri EU-kommisjonen tar rettslige skritt mot Storbritannia som følge av de britiske planene om å bryte deler av brexitavtalen. Lederen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, tar av seg sin koronamaske for å redegjøre om at kommisjonen tar rettslige skritt mot Storbritannia for lovforslaget som ble vedtatt i Underhuset denne uken Kommisjonen slår fast at dommerfullmektigenes arbeid holder like høy kvalitet som embetsdommernes. Selv om vi er enige i at dommerfullmektigene ikke skal ha samme myndighet som embetsdommerne, kan vi ikke se behov for så store innstramminger som kommisjonen synes å foreslå, uttaler foreningens leder, Anne Ingeborg Finsaas Reiestad EU-kommisjonen Kommisjonen og dens prioriteringer Politikk, informasjon og tjenester Følg Europakommisjonen Facebook Twitter Andre sosiale medier Den europeiske union EU-institusjoner Den Dette nettstedet ble opprettet som respons på spesifikk EU-lovgivning Det var presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, som først foreslo eit slikt felleseuropeisk arbeidstilsyn da han talte om tilstanden i EU i fjor haust. No følgjer EU-kommisjonen opp med eit formelt lovframlegg. - Dette er avgjerande for å sikre ein velfungerande europeisk arbeidsmarknad, seier EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen

EU-kommisjonen likner nå mer og mer på en totalitær institusjon totalt løsrevet fra innbyggerne i unionen og med makt til å herske vilkårlig over dem. Som Evans-Pritchard skriver: «Hvor ellers i verden finnes det en enkel, ikkevalgt forsamling som har retten til å initiere lovgivning, og utøvende myndighet som en «proto-regjering» og bevilgningsmyndighet som et parlament, alt i. EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-forordningen i asylsaker. EU-sjef Ursula von der Leyen vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem. Av: (NTB) Ordningen omfatter EU-landene samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein EU-Kommissionens officielle website giver adgang til information om dens politiske prioriteter, politikker og tjeneste Kommisjonen understreker i brevet at tolkningen den nå gjør, verken er bindende for Kommisjonen selv eller for EU-domstolen.» De «katolske bønnfaller Paven», EU-kommisjonen Det vil bli en politisk katastrofe for det samla norske politikersjikt inkludert journalister, om EU-kommisjonen skulle fastholde sin uttalelse til Utgård om at Utgårds tolking er rett EU-kommisjonen ved DG CLIMA signaliserer videre et «grønne havner»-initiativ som del av denne transportstrategien. Transportstrategien vil bli behandlet av EUs institusjoner (triologi). Her vil den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) ivareta de europeiske havnene interesser, herunder de norske

EU-kommisjonen: Feil i trygdesaken siden 1994

 1. EU-kommisjonen opererer med en materialgjenvinningsandel for husholdningsavfall på 46 % i 2017 for de 28 medlemslandene samlet. Men det er stor strekk i laget, i bunn ligger Malta med 7 %, mens Tyskland topper med 68 %. Vårt naboland Sverige ligger akkurat på snittet,.
 2. COMMISSION REGULATION (EU) og framlegge forslag for Kommisjonen om de endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 2) Ved beslutning K(2010) Som oppfølging av Kommisjonens rapport om profil og oppgaver for annet togpersonale(3), bad Kommisjonen Byrået om.
 3. st 55 prosent Av: NTB-Fredrik Ljone Holst og Johan Falnes 16. september 2020, 10:09 Som ventet tar Ursula von der Leyen til orde for større klimakutt i det kommende tiåret enn det som har vært EUs mål hittil
 4. EUs klimaplan EU: Skipsfarten må omfattes av klima­kvoter for å få kuttet utslipp. Som en del av innsatsen for å få ned klimautslippene vil både EU-kommisjonen og EU-parlamentet innlemme skipsfart i ordningen for handel med utslipvoter
 5. Nyheter og innsikt om eu-kommisjonen. Besøksadresse Grensen 3, 0159 Oslo . Postadresse Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo . Faktura-adresse: Teknisk Ukeblad Media AS Postboks 380 Sentrum 0102 Osl
 6. EU-kommisjonen har annonsert at den vil gjøre en revidering av direktivet for ikke-finansiell rapportering (2014/95/EU) i løpet av 2020. I den anledning er det åpent for å komme med innspill til det eksisterende direktivet og et mulig nytt direktiv. Revisorforeningen vil sende sine innspill før fristen 14. mai

Ifølge EU-kommisjonen er det samtidig store pengesummer å spare på skjerpingen. EUs medlemsland vil ifølge beregningene bruke 83-133 milliarder euro mindre på energiimport i løpet av de neste ti årene hvis det skjerpede målet vedtas. Fram mot 2050 kan det bli snakk om 3.000 milliarder euro spart. EU skal innen den tid være. Jussprofessor Christoffer C. Eriksen og stipendiat Nils Gunnar Skretting har i Aftenposten tatt til orde for at den tolkningen er både uriktig og villedende. De slår fast at innlemmelse av EUs fjerde jernbanepakke medfører at EU-kommisjonen får myndighet over norsk jernbane: «Det er ikke noe hypotetisk over myndighetsoverføringen

Den europeiske unions delegasjon til Norge - Den

Kommisjonen kan imidlertid når som helst ved behov eller senest i 2025, revidere disse. Norsk Industri mener: De vedtatte retningslinjene møter langt på vei de behov som norske bedrifter, myndighetene og Norsk Industri har flagget over lang tid. EU-/EØS-landene har vist og forstått at trusselen om karbonlekkasje er reell EU-kommisjonen overvurderer i sine scenarier kostnadene ved fornybar energi og undervurderer prisen på atomkraft og karbonfangst og -lagring, mener tyske forskere. Professor Claudia Kemfert og tre forskerkolleger ved instituttet DIW i Berlin har gått kritisk gjennom dataene EU-kommisjonen bygget sine scenarier (eller veikart) mot 2050 i energi- og klimapolitikken på

EU-kommisjonen feller knusende dom over den norske

 1. EU-kommisjonen påpeker at SAS med sin base i København er et viktig flyselskap i sin region. I normale tider står selskapet for to tredjedeler av trafikken internt i Skandinavia. I tillegg står selskapet for over 30 prosent av Danmarks internasjonale flytrafikk og 25 prosent av Sveriges internasjonale trafikk
 2. EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-forordningen i asylsaker EU-sjef Ursula von der Leyen vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem. Om en uke kommer EU-kommisjonen med et nytt forslag til migrasjonspakt
 3. EU-kommisjonen i Norge: Nedenfor finner du informasjon om EU-kommisjonen i Norge, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se EU-kommisjonen i Norge på kartet eller snevre inn ditt søk om EU-kommisjonen i Norge ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre

EU dekker bordet for minstelønn steigan

Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for ..

EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

EU-kommisjonen: Feil i trygdesaken siden 1994 - Fagbladet

Ifølge Rett24 mener EU-kommisjonen av det er opp til statene selv om de vil stille oppholdskrav for rett til sykepenger, så lenge man får ta med ytelsen om man flytter permanent.. Svaret fra kommisjonen kommer etter at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård i et notat konkluderte med at Norge likevel ikke hadde brutt reglene, stikk i strid med den konklusjonen myndighetene la til. EU-Kommisjonen legger frem forslag til raskere, enklere og rimeligere løsning av tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Foto: Colourbox I 2010 opplevde en av fem europeiske forbrukere problemer ved kjøp av varer og tjenester i det indre marked Onsdag denne uka la EU-kommisjonen fram intet mindre enn 400 sider under tittelen Ny pakt for migrasjon og asylbehandling. I den teksten finner man ordet forpliktende solidaritet. Det gjenstår å se om det kan bli en realitet når en r EU-kommisjonen har valgt Volue som Key Innovator. Målet er å skape en markedsplass for handel med fornybar energi i en by - inkludert lokale nettberegninger og analyser

Home4Dem (avsluttet) | Karde AS
 • Bleikøya gulbrandsen.
 • Trägheitsgesetz aufgaben lösungen.
 • Como escribir números.
 • Minecraft endcity.
 • Rtl2 news test.
 • Nordseter kafe.
 • Jeg ser at du er stille.
 • Lviv oblast.
 • Äter jag för lite test.
 • Valkyrien serie.
 • Xi greek alphabet.
 • Angstanfall eller hjerteinfarkt.
 • De to viktigste jordtypene i norge.
 • Var WPGroHo = {my_hash:};.
 • Aubo kjøkken monter.
 • Carl hamilton.
 • Technische daten jeep grand cherokee 3.0 crd 2013.
 • Didaktisk kompetanse.
 • Plantegning symbolforklaring.
 • Tev miesbach jugend.
 • Hva er plastikk laget av.
 • Bisfosfonater.
 • Hva er fluor.
 • Norske vise sangere.
 • Luxembourg flag.
 • Arne brimi kjøttkaker.
 • Polypper i skjeden spør oss.
 • The tudors cast season 1.
 • Interiørbutikk gol.
 • Gravid utfyllingsbok.
 • Mesocolon transversum.
 • Sykkelverksted drøbak.
 • Explosionskraft übungen.
 • Kærester hvornår.
 • Whatsapp hot.
 • Velferdsordninger definisjon.
 • Juegos de cartoon network dragon ball z para descargar.
 • Daniels joik youtube.
 • Dynafit speedskin tour 82.
 • Apocillin virkning.
 • Bahnhof landau isar fahrplan.