Home

Naboloven § 12

Naboloven § 2 fastslår at ingen må ha, For trær og grener gjelder dette bare når varsel er gitt og de deretter ikke er tatt bort innen rimelig tid, jfr. naboloven § 12. Andre bestemmelser. Naboloven har også bestemmelser om takras og takdrypp, sikring ved sprengning,. Nabolovens § 12: En relativt hissig nabo var klar til å hugge ned noen av naboens trær, og tenkte seg å gjøre dette mens den andre var på ferie med familien. Årsaken var at trærne var store og at en del grener strakte seg inn over denne naboens eiendom, tok bort sollys fra terrassen og medførte en større rakejobb om høsten

Ellers gjelder hevd foran bestemmelsene i naboloven. Nabolovens § 12 § 12 i loven lyder: Tre, greiner og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg Etter naboloven § 12 er det kun trær, greiner og røtter som går over nabogrensen og som er nevneverdig til skade eller ulempe som kan felles på egenhånd. Men før dette kan gjøres må det være gitt et varsel om dette til treeier. Først dersom treeier ikke har etterkommet varslet og fjernet disse for egenhånd kan man selv ta de bort

§ 12. For område som ligg i sameige mellom bruk, er retten og skyldnaden til gjerdehald utetter som om det var ein eigedom for seg. Har sameigarane ikkje kvar sitt tydeleg fastsette gjerdehaldsstykke, er dei ansvarlege ein for alle og alle for ein Naboloven har derfor en del spesielle regler som gjelder trær og andre vekster. Trær, grener og røtter som bryter grenselinjen (nabol. § 12) Er disse vekstene til nevneverdig skade eller ulempe, har naboen rett til å kutte langs grenselinjen og tilegne seg det avskårne Er treet på 12 meter, så skal det altså stå 4 meter eller nærmere naboen før en klage vil bli vurdert. Det andre punktet i nabolovens spesialregel om trær relaterer til hvorvidt treet er til skade eller ulempe for naboen

Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden. Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet Naboloven kan ikke hindre at utviklingen går fremover. Et eksempel fra høyesterettspraksis som illustrerer denne tankegangen er Fanadommen i Rt. 1969 side 643. Her ble det bygd en motorveg gjennom særlig fredelige boligstrøk i Fana utenfor Bergen Naboloven har også en bestemmelse om at tre, grener og røtter som stikker inn på naboeiendommen, og er til skade eller ulempe, kan kuttes ned av naboen etter grenselinjen (grannelova § 12). Det gjelder ikke hvis det er skog på begge sider, og ikke for trær som står på grenselinjen for å skille to eiendommer (merketrær) Siden vurderingene etter regelen i naboloven § 2 er skjønnsmessige og vanskelige, har naboloven en egen regel som gjelder trær spesielt. Den heter «Nabolovens spesialregel om trær». Her har man forsøkt å lage mer konkrete vilkår for at naboen kan kreve ett eller flere trær hugget eller beskåret. Det er tre vilkår som må være oppfylt

Naboloven § 2 første ledd: Ingen må ha, gjera eller sette i verk noko som er urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Altså: forbud mot tiltak som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe. naboloven § 12 Naboen kan kreve fjerne Naboloven gjelder selvsagt også mellom C og D, Viser 1 til 12 av 36 artikler. Våre samarbeidspartnere. Om Norges Bondelag Nettbutikk Årsmelding Visuell profil Søk landbruksutdanning Undervisningsmateriell Åpen Gård Personvern Støtt Malawiprosjektet Ledige stillinger Logg inn Hovedbestemmelsen i naboloven Hovedregelen finnes i naboloven § 2. Der fremgår det at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Under ulempe inngår også at noe som må regnes som farlig. - Hva anses som unødvendige tiltak? Tiltak og virksomhet regnes [

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til [ Særregel i naboloven. Ifølge naboloven § 3 kan trær på naboens eiendom kreves fjernet dersom de står svært nær hagen, huset ditt e.l. Hvis avstanden til din hage er under en tredjedel av lengden på treet, har du gode muligheter for å kreve treet fjernet

Det følger av naboloven § 2 at ingen må ha, gjera eller setja iverk noko som urimelig eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom. Denne bestemmelsen er skjønnsmessig. Det vil si at det er vanskelig å si klart hva som er lovlig og ulovlig 12 Falkanger (2011) s. 309 13 Jf. Ot.prp.nr. 24 (1960-1961) s. 22 . 4 3.2.1.2 Skade og ulempe Naboloven § 2 rammer handlinger som objektivt sett påfører naboeiendommen skade eller ulempe. I følge forarbeidene gjelder forbudet både fysisk påverknad eller det ein helst kalla Naboloven - komplett guide. Et kjent opphav til krangler er tvister mellom naboer. Enten det gjelder et tre som skygger for utsikten, en nabo i etasjen over som fester vilt med høy musikk, eller konstant bråk fra en innretning naboen har plassert i hagen sin, reguleres disse tilfellene som oftest av naboloven I naboforhold kan det oppstå nabokonflikt. Det kan være spørsmål om trær som tar utsikten eller solen. Eller det kan være at en nabo gjør tiltak på sin eiendom som kan redusere verdien på din eiendom.Konflikten kan også handle om eiendomsgrense eller veirett

Naboloven Paragrafen

naboloven § 12. At overskridelsen av grenselinjen må være av nevneverdig skade eller ulempe er ikke et strengt vilkår. Rene bagateller er imidlertid ikke nok. For trær og grener gjelder retten til å kutte eller skjære av bare når varsel er gitt til eier, og de ikke er borttatt innen rimelig tid Etter naboloven § 10 vil du som utgangspunkt ha krav på retting (bestemmelsen har en del unntak som ikke gjennomgås nærmere her). Retting kan for eksempel innebære at det settes opp støyskjerm, støy begrenses tidsmessig (for eksempel legger støyete arbeid til bestemte tider) mv Etter naboloven § 12 er det kun trær, greiner og røtter som går over nabogrensen og som er nevneverdig til skade eller ulempe som kan felles på egenhånd. Men før dette kan gjøres må det være gitt et varsel om dette til treeier. Først dersom treeier ikke har etterkommet varslet og fjernet disse for egenhånd, kan man selv ta de bort Naboloven har en generell bestemmelse om samlivet mellom naboer. Denne er litt som Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.» Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær

Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt - naboloven

- Naboloven § 12 åpner for at naboen kan beskjære hekk mot naboeiendom på sin side dersom den vokser inn på naboens eiendom, om eieren av hekken ikke selv gjør det etter rimelig varsel fra naboen. Men man kan ikke ta seg til rette på naboens hekk i naboens avkjørsel som ikke grenser inn mot egen eiendom,. I naboloven har man spandert en egen paragraf på de tilfeller hvor et tre eller greiner og/eller røtter fra treet strekker seg inn på naboeiendommen (naboloven § 12). Hvis treet/greinene/røttene er «nemnande til skade eller ulempe» (altså nevneverdig skade eller ulempe) så kan dette/disse kreves fjernet Imidlertid forutsetter det at den som ønsker å kutte/skjære har sendt varsel, og grenene, røttene mv. ikke er fjernet innen rimelig tid, jf. naboloven § 12. Trær som fungerer som grensemerke kan ikke fjernes, og § 12 får ikke anvendelse der det er skog på begge sider av grensen Etter naboloven § 12 skal imidlertid naboen først varsles. Generelt er det likevel slik at vegetasjon som gror til med tiden, er enklere å gjøre noe med enn skogen som alltid har vært der. Se også svaret over. 3

Naboloven - Treets Venne

 1. Har en nabo dermed brutt naboloven §2, vil vedkommende ofte måtte betale en økonomiske sum til naboen, forutsatt at naboen har lidd et økonomisk tap som følge av naboens ulovlige handlinger. I §§ 10 - 12 finner vi bestemmelser vedrørende retting. § 10 oppstiller hovedregelen om at tilstander eller forhold som strider mot bestemmelsene i §§ 2 - 5 «har grannen krav på vert retta»
 2. Forurensningsforskriften §12‐5 første og annet ledd • «Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 12‐7til§ 12‐13, herunder fastsette krav til utslippssted, ‐anordning og ‐dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 12‐7til§12‐13, kan kommunen ku
 3. Avhendingsloven § 4-12 regulerer to ulike måter å utmåle prisavslagsbeløpet på. Etter bestemmelsens første ledd kan kjøper kreve et såkalt forholdsmessig prisavslag. Dette innebærer at prisavslaget skal fastsettes slik at forskjellen mellom den nedsatte og den avtalte prisen skal tilsvare forskjellen mellom eiendommens markedsverdi med mangelen og den markedsverdien eiendommen ville.
 4. Hvis den som overvåker deg er en nabo, kan det også være aktuelt å argumentere med at slik kameraovervåkning er i strid med naboloven §2. Naboloven har regler som forbyr naboer å ha tiltak på eiendommen som er til urimelig ulempe for naboene
 5. I naboloven § 2 heter det at ingen kan gjøre eller igangsette noe som er urimelig eller unødvendig til ulempe på naboeiendom. Men gir dette grunnlag for å kreve at naboen rydder opp etter seg? Alle slags ulemper omfattes av naboloven § 2, herunder også estetiske ulemper

En overivrig hyttenabo som tok sagen i egne hender og hugget ned 12 trær på naboens eiendom, fordi han syntes det tok solen fra eiendommen hans altfor tidlig på ettermiddagen, ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til de forulempede tre-eierne. - Det er ikek så mange som tar saken i egne hender, men det er noen inn på naboeiendommen jfr. grannelova § 12. Heller ikke disse bestemmelsene har innvirkning på rettens vurderinger av «serleg» og «urimeleg» ulempe. 4 Rådsegn 2 s. 18. 6 Som grunnlag for min analyse har jeg primært valgt å bruke dommer tilgjengelig på Lovdata. Fødselsnummer (12) Helse, velferd (9) Informasjonssikkerhet (14) Innebygd personvern (2) Internkontroll (2) Kameraovervåking (4) Korona (12) Kredittopplysning (8) Medlemsopplysninger (7) NAV (3) Opptak av samtaler (2) Personvernombud (20) Sandkasse for kunstig intelligens (4) Schengen informasjonssystem (6) Utlevering av personopplysninger (1

Skyv ikke snøen over til naboen | Huseierne

Hei.Nabo har løst sitt problem med overvann ved å grave en grøft og lede det over min eiendom. (Se vedl)Han har ikke tinglyst rettigheter til å lede overvann/avløp over min eiendom.Jeg skal til Hva kan du kreve av naboen? Om naboens tre er over ni meter høyt og står nærmere din tomt enn tre meter, kan du kreve å få det fjernet - om treet skygger for sola eller er til særlig ulempe for deg. Det er høytid for nabokrangler Naboloven § 12 har en spesialregel beregnet på forhold der røtter, greiner eller trær stikk inn på naboeiendommen. Her gis naboen rett til å skjære eller kutte trær, greiner eller røtter som stikker inn på hans eiendom og som er til nevneverdig skade eller ulempe § 12-1. Tiltakshavers ansvar § 12-2. Ansvarlig søkers ansvar § 12-3. Ansvarlig prosjekterendes ansvar § 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar § 12-5. Ansvarlig kontrollerendes ansvar § 12-6. Særskilte bestemmelser om ansva

Naboloven regulerer retten til å kreve at trær fjernes eller kuttes ned, men det gjelder ikke for hekker under to meter. Ett av kriteriene er at treet stå nærmere enn en tredel av trehøyden til hus eller hage. I tillegg det vurderes hva treet betyr for eieren: Om det verner mot innsyn, vind og om det er pent å se på Begresning etter naboloven § 2 - uturvanderegelen Den bestemmelsen som oftest påberopes ved nabotvister som gjelder trær og busk, er naboloven § 2. Dette er en skjønnsmessig bestemmelse, som innebærer at det skal foretas en fullstendig avveining mellom nytteverdien for eieren på den ene siden og ulempen for naboen på den andre Naboloven har derfor en del spesielle regler som gjelder trær og andre vekster. Du kan kreve treet fjernet. Carl Bjurstrøm er advokat i Kraft advokatbyrå. Nydalsveien 12, 0441 Oslo Sentralbord: 2277 2000 Personvern Personvern og cookies Kundeservice Kundeservice Tips os

Trær på naboeiendommen - hvilke regler gjelder

Et viktig satsingsområde for oss i RUV er nabotvister. Advokat Anders Flatabø i RUV har god erfaring med saker etter naboloven, eksempelvis saker om tregrense, beskjæring av hekk, ødelagt skjerming av innsyn eller utsyn, og erstatningssøksmål for ulovlig felling/beskjæring. Nabotvister kjennetegnes gjennom at jussen er svært skjønnsmessig, og den koker ofte ned til en fordel/ulempe. Naboloven har ulike bestemmelser som kan komme til anvendelse på trær og busker. Det følger av nabolovens § 12 at tre, greiner og røtter som stikker inn på naboeiendommen og som er til nevneverdig ulempe, kan kreves fjernet av naboen. Gjør ikke eieren av treet dette etter å ha fått varsel, kan naboen fjerne dette selv Veglovens § 12 ble imidlertid endret i 1989, og bestemmer nå at også planleggingen av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje i henhold til reglene i plan- og bygningsloven etter en overgangsperiode på 5 år, som utløp 1. juli 1994. Dette vil føre til at planlegging av veger i større grad sees i sammenheng med annen arealbruk Naboloven sier at heller ikke de trærne med stammeomkrets under 90 centimeter skal fjernes. Alle må stå. Det dreier seg om 40 trær i alt. En som kjenner denne typen saker godt, sier det slik: - Mange vil ha utsikt. Men i Oslo kommer det stadig flere boliger, og hvis alle skal ha utsikt, så blir det ikke mange trær igjen

Nabo (eller granne) er en som eier, fester eller bruker en eiendom som har felles grenser med en annen eiendom.. Begrepet nabo brukes også om boligen ved siden av i samme bygning eller boligområde selv om det ikke er eiendomsgrense i mellom. Begrepet nabolag benyttes om områder med en viss ensartethet særlig innenfor by eller tettstedsområder Det gjelder en spesialregel om dette, og den er inntatt i naboloven § 12. Av denne bestemmelsen fremgår det at Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg Forholdet ditt til naboen reguleres stort sett av ditt gode humør, velvilje, og naboloven. Men i tillegg har du en lov som regulerer grenseskillet mellom din og naboens eiendom, nemlig gjerdeloven Tingretten mente naboloven var brutt, Hekk og drenering. Avisen forteller også om en nabokonflikt med svært høyt konfliktnivå i Bergen tingrett i fjor 3.1.5 Naboloven (Granneloven) 12 3.1.6 Vannressursloven 12 3.1.7 Standard abonnementsvilkår for avløp 12 3.1.8 Vannforskriften og Vanndirektivet 12 3.1.9

Når naboens julelys holder deg våken

Lov om grannegjerde [grannegjerdelova] - Lovdat

 1. Naboloven § 6: Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom, skal han varsla grannen i rimeleg tid føreåt. 1Er det ikkje råd å finna den so
 2. 12.02.10 23:46. Del. Horisontaltdelt bolig kommer jeg aldri til å vurdere å kjøpe. Og ikke bare pga. det som her er skrivd. Heller leilighet i blokk som regel er mer skjermet og man ikke kommer så nærme på naboen. Her er jo stikkordet hva slags forhold du har til naboen
 3. 23.11.18 12:01 23.11.18 12:06 NTB - Det Paragraf 2 i naboloven fastslår at ingen må ha eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen

Naboforhold og trær - Jusstorge

Nabolovens spesialregel om trær Hva sier Naboloven

Lei av naboens trær? Sjekk disse reglene. Det er få ting som kan skape så mye forargelse og konflikt mellom naboer som trær Naboloven . Lov om helligdagsfred hvor § 3, sier at det «på helligdag fra kl 00 til kl 24være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»Begge lover legger vekt på at forstyrrelsene ikke skal være unødvendige («uturvande», «utilbørlig») 22.12.2017 by Tommas. Dette er den generelle norm for hva en kan tillate seg basert på en interesseavveining. Hovedbestemmelsen i naboloven er § , som sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom Jeg har også hørt at trær over 12 meter som står mindre enn 25 meter fra tomtegrensen til privat bolig kan felles. Vi har søkt gjennom mange kilder inkludert naboloven, men ikke funnet noen informasjon som er både tilstrekkelig pålitelig og som omhandler en slik situasjon

Trær på naboens tomt Huseiern

 1. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 2. g. Avstand mellom leiligheter er
 3. 17.12.12 19:22 Christian Bakken. Sliter du med å bli kvitt all snøen i oppkjørselen og på tunet? Snømåking er slitsomt, men du og derfor ikke i strid med naboloven,.

Naboloven § 12. Fuglesida til Trond Sørhus. Nyhet uke 42-09 . SKJØTSELSTILTAK INNEN ØRIN NATURRESERVAT HØST 2009 . Fjerning av død Tindved og kratt langs E6 på Ørin Nord begynner allerede denne uka. Les mere her... Bekjempelse av rynkerosa (Rosa rugosa) Les mere her... NRK Trøndelag, nyheter Søndag morgen, klokken sju. Du har nettopp bråvåknet av en bjeffende hund, en gressklipper, eller gud forby: At naboen startet opp motorsaga. Hva bør du gjøre Naboloven § 3 om felling av trær er en praktisk bestemmelse, som kan oppfattes som en konkretisering av tålegrensen for hvilke trær man kan ha stående nær nabogrensen. 2 Falkanger m.fl., Tingsrett, 6. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2007, s. 329. 3 I denne fremstillingen anvendes bokmålsnavnet på loven - naboloven (forkortet nabol.) - Det er en naturlig konsekvens av samfunnsutviklingen at landets offentlige veier bygges ut og legges om. I denne forbindelsen risikerer private å bli påført ulempe og økonomisk tap, herunder tap av leieinntekter. Det skal mye til for å få tilkjent erstatning ved offentlig veiutbygging, sier advokat Christopher Borch

Publisert: 07. juni 2015, kl. 12:03 Sist oppdatert: 10. juli 2019, kl. 14:01. Artikkelen er over 5 år gammel Gressklipper på søndag er faktisk ikke lov! Til toppen Tips oss 02060 02060@nettavisen.no. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum. Kontakt oss; Følg oss på Instagram 10/17/2005 3:12:00 PM Company: UiO Other titles: Redegjør for granneloven § 2. Naboene til det planlagte 22. juli-minnesmerke på Utøykaia går til søksmål mot Hole kommune i et forsøk på å stanse byggingen. Til tross for sterke protester fra naboene har Hole kommune bestemt at 22. juli minnesmerket skal ligge på Utøyakaia. Nå varsler naboene søksmål mot kommunen, melder NRK

18%2Bnyh%2Bjurist_01-01-DSC_0013

Naboloven - en del hovedpunkter - Jusstorge

I naboloven har man en egen bestemmelse som gjelder fjerning av trær, greiner og røtter som henger over nabogrensen, se gl. § 12. Det er et vilkår for at man skal kunne foreta fjerning at treet, greinene eller røttene er«nemnande til skade eller ulempe» Naboloven om regulering av trær. Etter nabolovens § 2 må det vurderes om treet er til skade eller ulempe for naboen. Nabolovens § 12 har en egen bestemmelse som gir rett til å fjerne deler av tre, greiner og røtter som strekker seg over til eiendommen og er til «skade og ulempe» Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell Naboloven § 2 ga ikke Teyssere rett til å felle trærne. Når det til slutt gjelder naboloven § 12 kan lagmannsretten helt ut slutte seg til tingrettens merknader. Teyssere kunne ikke hugge alle trærne helt ned med hjemmel i § 12, som gir rett til å kreve fjernet deler av trær som har kommet inn over eiendomsgrensen

Nabokrangel - hvilke rettigheter har du? - ForbrukerNorg

 1. Per Arve Drageland Artikler, Naboforhold 12. februar 2019 beskjæring, fjerning, grannelov, greiner, hugging, nabo, nabogrense, nabolov, trær Når det ikke er nevneverdig om å gjøre for eier av et tre, er det ulovlig å ha tre som er til skade eller ulempe for nabo nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrket jord enn tredjeparten av trehøyden, jfr naboloven paragraf 3
 2. Naboloven kan ikke hindre at utviklingen går fremover. Et eksempel fra høyesterettspraksis som illustrerer denne tankegangen er Fanadommen i Rt. 1969 side 643. Her ble det bygd en motorveg gjennom særlig fredelige boligstrøk i Fana utenfor Bergen. Tlf: 12 34 56 78
 3. 12 Forurensningsloven § 21 «Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.» Drensvann? Grannelova (naboloven) § 2 «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom
 4. Lover og forskrifter (nynorsk føresegner) er juridisk bindende (unntatt hvis f.eks. kommunen gir en eller annen form for dispensasjon).Det gjelder f.eks. Naboloven (Grannelova), som fastslår at uturvande (unødvendig, utilbørlig) støy ikke er tillatt
 5. Hei. Har noen kompiser som sliter med at naboene klager på støy om kveldene. Vi har leitet rundt på nettet, men finner ikke en lov som sier når det skal være stille. Vi vet jo om loven som sier det skal være stille mellom kl. 23.00 og 06.00, men finner ikke kilde. Vi har også hørt at på fredag og..
 6. Se eiendo

Alt du må vite om naboens trær Huseiern

Naboen har løv- og bartrær på ca 12-15 meters høyde 1 meter fra tomtegrensen. Flere av trærne har greiner som henger inn på vår side av tomtegrensen. De har stor tomt og ville ved å følge naboloven fremdeles kunne ha mange store trær på sin tomt. Jeg har på en vennlig måte spurt om de kunne fjernes Etter en fem år lang feide om fellingen av et grantre, tapte familien Enoksen i alle instanser. Nå må de selge huset på grunn av saksomkostninger på 378 000 kroner Med endringer, sist ved lov av 19. juni 2009 nr. 100 (i kraft 1. juli 2009) Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av sær

Føring av overflate- og dreneringsvann inn på naboens

I den anledning fremgår det klart av bestemmelsen i naboloven § 2 at ingen må ha eller gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for eier av en naboeiendom. De problemene som du skisserer vil derfor mest sannsynlig omfattes av denne bestemmelsen, og en advokat vil således kunne hjelpe deg med å ivareta rettighetene som du har etter naboloven Det er viktig å være oppmerksom på at naboloven inneholder svært skjønnsmessige vilkår som gir domstolene kompetanse til å foreta svært konkrete og skjønnsmessig avgjørelser. Det kan derfor være utfordrende å kunne avgjøre hvorvidt man har en god eller dårlig sak, ☎: +47 22 93 73 12 Forstørr tekst ; Kontrast ; Kontakt oss ; Om oss ; Min side ; Admi Naboloven og gjerdeloven Forholdet til plan-og byggesak Hilde Grevskott Larsen Sivilarkitekt i Frogn kommune. Privatrettslige lover Lov om rettshøve mellom grannar naboeiendom, har nabo etter §12,.

Naboloven forklart: Din store [Guide] - Codex Advoka

 1. Kjøp Naboloven fra Bokklubber Norsk lovnøkkel er en serie hefter med kommentarer og veiledning til sentrale norske lover. Heftene tar primært sikte på å gi ikke-jurister en praktisk innføring i og oversikt over lovens regler, slik at de kan finne svar på egne spørsmål eller veiledning i hvor de kan undersøke videre
 2. Namdal herredsrett avsa 12. oktober 1967 skjønn i sak mellom NVE og grunneiere og rettighetshavere langs kraftledningen. Unntatt fra skjønnet var åtte reineiere i Kappfjell reinbeitedistrikt, som ved en tilleggsstevning av 12. mai 1967 var trukket inn i saken
 3. · #12. Skrevet Juni 8, 2012 Du skriver også at de har bygget på din tomt ca 15 cm inn og at det bryr du deg ikke om.. Dette er faktisk viktig å bry seg om. De har stjålet tomten din og eiendomsprisen din synker Pga dette
 4. 12Helge Jakob Kolrud og Olav Perland, Naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15), Oslo 1995, side 5. 13NUT 1957:3 Rådsegn 2, side. 5 14Kirsti Strøm Bull og Nikolai K. Winge, Fast Eiendoms Rettsforhold, 2. utgave, Oslo 2015 side 116
 5. Naboloven har ulike bestemmelser som kan komme til anvendelse på trær og busker. Røtter og greiner som strekker seg inn på naboeiendommen. Det følger av naboloven § 12 at tre, greiner og røtter som stikker inn på naboeiendommen, og som er til nevneverdig ulempe, kan naboen kreve fjernet

Hva sier loven om hekk og trær? - Boligmentore

Naboloven: Ble kvitt naboens trær - Skygger naboens trær

har karakter av grensemerke etter naboloven § 12. I dette tilfellet er eiendomsgrensen merket med koordinater og markert i terrenget med grensepåler. Som sameier til asketreet har Teyssere rett til å kreve sameiet oppløst, jf. sameieloven § 15. Han har på behørig måte varslet Gjerde/Klausen om at han ville felle treet. Derme torsdag, 28 mai 2020 12:36 Vi tar ut søksmål mot Hole kommune med spørsmål om de i det hele tatt har lov til å reise et slikt monument ut fra naboloven. Dette skjer med bakgrunn for de helsefarene innbyggerne blir utsatt for, sier advokat Ole Hauge Bendiksen som representerer de 20 saksøkerne Kjøp Grannelova (naboloven) m/forskrifter fra Bokklubber Med endringer, sist ved lov av 19. juni 2009 nr. 100 (i kraft 1. juli 2009) Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter

Jerpeskogen BorettslagSeminar - Advokatene Wold & Co
 • Knall gul urin gravid.
 • Er muggsopp farlig.
 • Norrøna lue dame.
 • Flexiteek göteborg.
 • Hp baxxter villa.
 • Sognefjellsvegen åpning 2017.
 • Adam de la halle.
 • Julecup 2017 fotball.
 • Rolex 126234.
 • Aktiv bad münder kursplan.
 • Iben navnebetydning.
 • Beschleunigung formel 1 0 200.
 • Blodmark hest.
 • Chemnitzer wandersportverein e.v. chemnitz.
 • Reverse psykologi.
 • Beta definition.
 • Havregryn med melk.
 • Group manager permissions list.
 • Starboy weekend.
 • Michaela lintrup twitch.
 • Immersjonsolje mikroskop.
 • Create my own training program.
 • Nattklubb barcelona.
 • Pigging av kjellergulv pris.
 • 123 fakta panda.
 • Deci & ryan 2002.
 • Megazipline preise.
 • Freizeit bekanntschaften nürnberg.
 • Seesteg norderney reservierung.
 • Karriererådgivning bergen.
 • Dhl paketshop köln.
 • Primtal förklaring.
 • Iben navnebetydning.
 • Jobs neumünster arbeitsamt.
 • Jegerprøven 2018.
 • Freestyle dans konkurranse.
 • Tv4 ekonominyheterna idag.
 • Når er det halv skatt 2017.
 • Edeka adventskalender tagesgewinner.
 • Kino victoria film og spiseri.
 • Nattbordslamper.